Advertisement

Methoden, organisaties en zorgvormen

  • Mia Zeevalking

Samenvatting

In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal bekende behandel- en begeleidingsmethoden en -methodieken (Kloppenburg e.a., 1999). De bespreking ervan is allerminst uitputtend. Getracht is informatie te selecteren die op een aantal van elkaar te onderscheiden gebieden van zorg en begeleiding voor autisme toepasbaar is.

Copyright information

© M.A. Zeevalking, Schiedam 2000

Authors and Affiliations

  • Mia Zeevalking

There are no affiliations available

Personalised recommendations