Advertisement

Kwaliteiten van de opvoeder en begeleider

  • Mia Zeevalking

Samenvatting

De begeleider/opvoeder heeft kwaliteiten en vaardigheden nodig die in principe in elke opvoedings- en begeleidingssituatie van belang zijn. Bij het begeleiden van mensen met autisme zijn deze kwaliteiten nog belangrijker, omdat begeleiden soms gelijkstaat met gidsen, vertalen en intermediair zijn.

Belangrijke kwaliteiten zijn: afstand nemen, eigen normen en verwachtingen loslaten, kijken naar jezelf, betrokkenheid en distantie, structurerend vermogen, emanciperend vermogen, ethisch bewustzijn.

Belangrijke voorwaardenscheppende factoren om het begeleiden en opvoeden te laten slagen zijn: kennis van autisme, werkbegeleiding of intervisie, soms speciale training (bij omgaan met agressie) en soms ondersteuning van een gedragswetenschapper of psychiater.

Copyright information

© M.A. Zeevalking, Schiedam 2000

Authors and Affiliations

  • Mia Zeevalking

There are no affiliations available

Personalised recommendations