Advertisement

Opvoeden en begeleiden: aansluiten en versterken

  • Mia Zeevalking

Samenvatting

Autisme heeft een grote impact op iemands functioneren en op iemands (niet) begrijpen van de omgeving. Het gevolg is dat een autist op veel vlakken aanpassing en ondersteuning van zijn omgeving behoeft. Om de mens met autisme daarbij recht te doen wordt de ondersteuning in twee hoofdtermen gevat: aansluiten (bij de behoefte van de individuele persoon) en versterken (van zijn mogelijkheden). Zo wordt de kwaliteit van iemand leven maximaal gewaarborgd en tegelijkertijd zijn afhankelijkheid van anderen geminimaliseerd. De gebieden waarop op de een of andere wijze ondersteuning nodig is, zijn: contact, communicatie en informatie, organisatie in ruimte, tijd en activiteit, het toepassen van de juiste vorm van leren, en het hanteerbaar maken van rigiditeit, preoccupaties, directe behoeftebevrediging en emotionele problematiek. Bij de ondersteuningsvorm ‘versterken’ komen als specifieke onderwerpen aan de orde: zelfredzaamheid, sociaal netwerk en werk, sociale vaardigheden, seksuele vorming en omgaan met de eigen emoties.

Copyright information

© M.A. Zeevalking, Schiedam 2000

Authors and Affiliations

  • Mia Zeevalking

There are no affiliations available

Personalised recommendations