Advertisement

Autisme nader bekeken: inzicht in de stoornis

  • Mia Zeevalking

Samenvatting

Uitgangspunt voor inzicht in de stoornis autisme is de aanname dat mensen met autisme een andere prikkelverwerking hebben dan normaal het geval is.Daardoor verwerken zij binnenkomende informatie op een andere wijze en ontwikkelen zij een andere manier van denken. Bepaalde ontwikkelingsstappen op verstandelijk, emotioneel en sociaal gebied vinden niet of slechts ten dele plaats. Zij ontwikkelen daardoor een persoonlijkheid die wordt gekenmerkt door bepaalde vroegkinderlijke trekken. Hoe en in welke mate verschilt van persoon tot persoon.

In het algemeen is er bij deze stoornis altijd een achterstand in de sociale ontwikkeling, terwijl op cognitief gebied het concrete denken en het detaildenken sterk opvallen. Op andere cognitieve gebieden kan een autist zich relatief beter, en soms zelf normaal ontwikkelen. Op emotioneel gebied valt de vlakheid of de impulsiviteit op.

Belangrijke begrippen in de stoornis zijn de centrale coherentie en de theory of mind. Centrale coherentie is het vermogen de overeenkomst in dingen te zien en verworven inzichten in nieuwe situaties toe te passen. Theory of mind is het besef dat andere mensen andere, opzichzelfstaande gedachten en ervaringen hebben. Beide vaardigheden zijn slecht ontwikkeld bij mensen met autisme en verklaren veel van de problemen waarmee zij worstelen.Autisme heeft een aantal verstrekkende gevolgen voor de persoon en zijn omgeving. Daarin tekenen zich een aantal opvoedings- en begeleidingsvragen af die in het volgende hoofdstuk worden uitgewerkt.

Copyright information

© M.A. Zeevalking, Schiedam 2000

Authors and Affiliations

  • Mia Zeevalking

There are no affiliations available

Personalised recommendations