Advertisement

Voorzieningen

  • Hans van der Ham
Chapter

Samenvatting

Er bestaat een grote hoeveelheid voorzieningen die zich – direct of indirect – bezighoudt met (de gevolgen van) hechtingsproblemen. Het ligt buiten het kader van dit boek om al deze voorzieningen bij name te noemen en een beschrijving te geven van hun activiteiten. We beperken ons daarom tot een algemene beschrijving en een indeling hiervan, en het noemen van enkele van deze voorzieningen.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Hans van der Ham

There are no affiliations available

Personalised recommendations