Advertisement

Opleiding en professionalisering

  • Hans van der Ham

Samenvatting

Tot nu toe is in dit boek besproken waar het begrip hechting vandaan komt, wat een hechtingsprobleem is en hoe dit eruit kan zien, en op welke methodische wijze hechtingsproblemen behandeld kunnen worden. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de individuele vaardigheden waar de sociaal-pedagogisch hulpverlener (SPH’er) over moet beschikken als deze met jeugdigen met een hechtingsprobleem gaat werken.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Hans van der Ham

There are no affiliations available

Personalised recommendations