Advertisement

Methodisch werken

  • Hans van der Ham

Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan preventie en behandeling van hechtingsproblemen en de daarmee samenhangende problematiek.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Hans van der Ham

There are no affiliations available

Personalised recommendations