Advertisement

Hechtingsstoornis en hechtingsproblemen

  • Hans van der Ham

Samenvatting

Nu we een beeld geschetst hebben van de inhoud van het begrip hechting en het belang daarvan voor de ontwikkeling, kunnen we in dit hoofdstuk toe naar een beschrijving van wat onder een hechtingsstoornis verstaan wordt, en hoe dit in het gedrag van kinderen en jongeren te herkennen is.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Hans van der Ham

There are no affiliations available

Personalised recommendations