Advertisement

Hechting en gehechtheid: een kort historisch overzicht

  • Hans van der Ham

Samenvatting

Voor een goed begrip van de inhoud van de huidige ideeën over hechting en hechtingsproblemen, is het zinvol de lijn van de geschiedenis te volgen die uiteindelijk tot deze ideeën geleid heeft. Als eerste worden daartoe een aantal personen gevolgd die aan de wieg hebben gestaan van het onderzoek naar hechting en hechtingsproblemen, en de behandeling daarvan. Vervolgens worden twee theorieën op hun hoofdpunten, als belangrijke exponenten uit die geschiedenis voor respectievelijk de ontwikkeling van hechting in zijn geheel (Bowlby) en die in de Nederlandse situatie (De Lange) besproken.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Hans van der Ham

There are no affiliations available

Personalised recommendations