Advertisement

Abstract

Met de invoering (augustus 1997) van het samenhangend stelsel voor opleidingen in de verpleging en verzorging zijn een aantal niet geringe veranderingen van kracht geworden. In het kort heeft de invoering van het samenhangend stelsel geleid tot een eindtermendocument waarin eindtermen geformuleerd zijn in termen van beroepsvaardigheden, een brede kwalificatie en een heldere structuur van doorstroming.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 2000

Authors and Affiliations

  • Jan Kerstens

There are no affiliations available

Personalised recommendations