Advertisement

Psycho-organische stoornissen

  • Mart Eussen
Chapter

Abstract

Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van de beeldvormende technieken en de neuropsychologie is de inhoud van het begrip ‘organiciteit’ in de afgelopen tien jaar zowel subtieler als complexer geworden. Organiciteit laat zich het beste omschrijven als cerebrale dysfunctie; het is daarbij niet van belang of deze dysfunctie is ontstaan op grond van genetische aanleg, traumatische beschadiging of op biochemische basis (Njiokiktjien, 1987). Ook de tegenstelling tussen hersenbeschadiging, die met zichtbare, structurele afwijkingen gepaard gaat en functionele stoornissen is vervaagd. Bij de toepassing van nieuwe technieken, zoals CT-scan (Computerised Tomography) en NMR (Nucleaire Magnetische Resonantie) konden afwijkingen zichtbaar gemaakt worden die voorheen als functioneel beschouwd werden. Er bestaan inmiddels ook beeldvormende technieken, namelijk de PET-scan (Positron Emissie Tomografie), waarmee niet de structuur, maar de functie van de hersenen wordt blootgelegd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© De auteurs 1995

Authors and Affiliations

  • Mart Eussen

There are no affiliations available

Personalised recommendations