Advertisement

Het gezinssysteem

  • Henk Brans
Chapter

Abstract

Het belang van het systeemtheoretisch referentiekader is in de beschrijving van het Dordts Strategisch Model in hoofdstuk 4 uitgebreid aan de orde geweest. De uitgangspunten van dit model zijn erop gebaseerd. In de systeembenadering is de basis gelegd voor de moderne gezinstherapeutische stromingen (Lange, 1994a). In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het belang van het gezinssysteem voor het ontstaan, de verklaring, het onderzoek en de behandeling van psychiatrische klachten bij kinderen en adolescenten en het concentreert zich derhalve vooral op niveau 2 van het model.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© De auteurs 1995

Authors and Affiliations

  • Henk Brans

There are no affiliations available

Personalised recommendations