Advertisement

9 Activiteiten met de bal

  • H. Raadsen
  • E. Doorn
Chapter

Samenvatting

Zorgvuldig gekozen activiteiten met een oefenbal kunnen een zinvol onderdeel van het behandelprogramma vormen. Een bal met zijn karakteristieke vorm en bewegingen is iets, dat we allemaal heel goed kennen, een voorwerp waar we sinds onze vroegste kinderjaren ervaringen mee hebben opgedaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1992

Authors and Affiliations

  • H. Raadsen
    • 1
  • E. Doorn
    • 1
  1. 1.WIJK BIJ DUURSTEDENederland

Personalised recommendations