Advertisement

Het voorlichtingsgesprek

  • C.J.J Korswagen
  • S. Piët
Chapter

Abstract

Informatie en voorlichting vragen en geven is ‘in’ tegenwoordig. Waarom? Omdat onze maatschappij zo complex is geworden. De specialisatie op elk gebied is zo ver voortgeschreden, dat niemand meer alles kan kennen of weten. We hebben elkaar nodig. Er is een enorme behoefte aan informatie en voorlichting, veel meer dan vroeger. In die behoefte dient te worden voorzien. Als we kleine dingen in het dagelijks leven niet weten, raadplegen we vrienden en bekenden. Voor belangrijker zaken zijn we aangewezen op deskundigen, voor wie voorlichten een (deel van hun) beroep is geworden. Daarnaast geeft ook de overheid voorlichting. In een democratische maatschappij heeft zij de plicht de burgers te informeren over het maatschappelijk bestel en over de gang van zaken. Bovendien licht zij voor over de achtergronden en beweegredenen bij het nemen van beslissingen en stellen van wetten, opdat de principes van de open samenleving gerealiseerd worden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1992

Authors and Affiliations

  • C.J.J Korswagen
  • S. Piët

There are no affiliations available

Personalised recommendations