Advertisement

Het journalistieke interview voor radio en televisie

  • S. Piët
Chapter

Abstract

Dit hoofdstuk gaat over de deelneming aan een journalistiek interview voor radio en televisie. Daarin spelen uiteraard interviewer èn geïnterviewde een belangrijke ro1. Interviewen voor radio en televisie bestaat al zolang als die media er zijn, maar het karakter ervan is door de vooruitgang van de techniek, de verschuiving van het mediagebruik door het publiek en invloeden uit de maatschappij nogal veranderd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1992

Authors and Affiliations

  • S. Piët

There are no affiliations available

Personalised recommendations