Advertisement

Het functioneringsgesprek

  • R.H. Voorendonk
Chapter

Abstract

In het vorige hoofdstuk is gesproken over het beoordelingsgesprek als onderdeel van een systeem. Daarbij is al naar voren gekomen dat het onbevredigend is, als bijvoorbeeld slechts éénmaal per jaar een beoordelingsronde plaatsvindt als een betrekkelijk geïsoleerd gebeuren, waarna men weer overgaat tot de orde van de dag.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1992

Authors and Affiliations

  • R.H. Voorendonk

There are no affiliations available

Personalised recommendations