Advertisement

De deugden toegepast

  • Frans Brinkman
Part of the Sociaal agogisch basiswerk book series (SAW)

Samenvatting

Hoofdstuk 2 is een verhaal over verhalen. Het behandelt vier pijlers voor dialogen (verhalen, innerlijke spraak, ordeningsbehoefte en communicatief onderzoek). Vervolgens worden de deugden gekoppeld aan stadia van de zogenaamde leercirkel. De leidraad hierbij is welke kansen en bedreigingen er zijn om goede, leerzame verhalen op te doen. In deel 3 van dit hoofdstuk wordt ingegaan op het wegen van informatie: hoe bepaal je het nut en het belang ervan? De laatste paragraaf geeft aandachtspunten voor resultaatmetingen bij sociaalagogisch handelen. In navolging van een aantal filosofen kun je immers stellen dat naarmate hulpverleningsdoelen verder afstaan van realisatie hun waarde evenredig afneemt.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

  • Frans Brinkman

There are no affiliations available

Personalised recommendations