Advertisement

De proefscheiding

  • D. H. D. Mac Gillavry
Chapter

Abstract

Het besluit om uit elkaar te gaan komt tot stand op grond van ingewikkelde kosten-batenanalyses die niet door scherp omschreven motieven zijn onderbouwd. Vaak spelen onbewuste of nauwelijks te benoemen overwegingen mee die de betrokkenen in onzekerheid kunnen brengen over de juistheid van hun gevoelens en gedachten en de consequenties die ze daaruit trekken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2002

Authors and Affiliations

  • D. H. D. Mac Gillavry

There are no affiliations available

Personalised recommendations