Samenvatting

Naast het kwalitatieve urineonderzoek worden de achtergronden van de bepaling van de metabolieten creatinine en ureum in plasma en de diverse benaderingen van de nierfunctie besproken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • F.P.A.M.N. Peters

There are no affiliations available

Personalised recommendations