Advertisement

16 Afname materiaal keel

  • R.J. Stokroos

Samenvatting

Het afnemen van een keelkweek is geïndiceerd bij ernstige bacteriële infectie van de keel, bij controle op dragerschap, bijvoorbeeld van MRSA of bij ernstige virale luchtweginfecties bij patiënten met een verminderde weerstand. Men maakt een onderscheid tussen commensale keelflora en pathogene verwekkers. De interpretatie van de bevindingen hangt af van de aard van het laboratoriumonderzoek en de specifieke aanvraag. Dragerschap van bijvoorbeeld groep-A-streptokokken komt voor, ook bij een virale keelontsteking, zodat een positieve kweek niet bewijzend hoeft te zijn voor een streptokokkenangina.

Literatuur

  1. 1 Draaiboek aanvragen van diagnostiek door de GGD-afdeling algemene infectieziektebestijding. Bilthoven: Landelijke coö rdinatie infectieziektebestrijding, RIVM; 2010.Google Scholar

Verder lezen

  1. Huizing EH, Snow GB, Vries N de. Keel-, neus- en oorheelkunde en hoofd-halschirurgie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2007, 2e druk.CrossRefGoogle Scholar
  2. Zwart S, Dagnelie CF, Staaij BK van, et al. NHG-standaard Acute keelpijn. Utrecht: CBO; 2007.Google Scholar
  3. Franssen M, Soudijn E. Het onderzoek van het oor, de neus, de mond, de keel en de hals. Maastricht: Mediview; 2005, 2e druk.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • R.J. Stokroos
    • 1
  1. 1.Maastricht Universitair Medisch CentrumMaastricht

Personalised recommendations