Advertisement

11 Capillaire bloedafname

  • M.J. Tip

Samenvatting

Dit hoofdstuk behandelt de capillaire bloedafname, zoals deze toegepast wordt voor het bepalen van de serumglucosewaarde door middel van een vingerprik. Tevens wordt de capillaire bloedafname in het kader van de hielprik behandeld.

Literatuur

Verder lezen

  1. www.RIVM.nl; Instructies voor de neonatale hielprikscreening met gebruik van de Quikheel2 incisie lancet.
  2. www.RIVM.nl; Checklist voor uitvoerders hielprik.
  3. www.ggdkennisnet.nl; Landelijke werkinstructie MOA doktersassistentietaken.
  4. www.wip.nl; Richtlijn ‘Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2012

Authors and Affiliations

  • M.J. Tip
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch Centrum Groningen en Martini ZiekenhuisGroningen

Personalised recommendations