Advertisement

7 Arbeidsbelasting en arbeidsrisico’s

  • Kees Peereboom

Samenvatting

In een machinefabriek konden werknemers elkaar niet verstaan terwijl ze op normale spreektoon op een meter afstand met elkaar stonden te praten. Op basis hiervan was duidelijk dat de wettelijk toegestane grens van 80 dB(A) waarschijnlijk werd overschreden. Dit werd nagemeten met een geluidsmeting op oorhoogte.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2011

Authors and Affiliations

  • Kees Peereboom

There are no affiliations available

Personalised recommendations