Rugklachten bij kinderen: wanneer afwachten en wanneer verwijzen?

  • J.D. Visser

Samenvatting

Rugpijn bij kinderen is niet zo zeldzaam. In ongeveer 60% van de gevallen is er een onderliggende oftewel specifieke oorzaak aanwijsbaar. Wordt er geen onderliggende oorzaak gevonden, dan spreekt men van aspecifieke lage rugpijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • J.D. Visser
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations