Is periodieke controle van bloedbeeld en leverfunctie bij orale antidiabetica geïndiceerd?

  • G.E.H.M. Rutten

Samenvatting

Sulfonylureumderivaten worden in de lever omgezet in onwerkzame metabolieten, die grotendeels met de urine worden uitgescheiden.

Literatuur:

  1. Farmacotherapeutisch Kompas 1996. Amstelveen, Ziekenfondsraad 1996.Google Scholar
  2. Zaat JOM, Bavel PC van, Bruin HJ de, et al. NHG-Standaard Bloedonderzoek bij verdenking op leveraandoeningen. Huisarts Wet 1992; 35: 78-82.Google Scholar
  3. Bailey CJ, Turner RC. Metformin. N Engl J Med 1996; 334: 574-79.Google Scholar
  4. Hollander P. Safety Profile of Acarbose, an alfa-glucosidase Inhibitor. Drugs 1992; 44 (suppl. 2): 47-53.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • G.E.H.M. Rutten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations