Advertisement

5 Hoe blijven werknemers gezond aan het werk? Arbo- en verzuimbeleid in het bedrijf

  • F.J.H van Dijk
  • J.H. Kwantes
Chapter

Samenvatting

Beroepsziekten en gezondheidsrisico’s moeten worden aangepakt in bedrijven. Werkgevers en werknemers zijn daarom verplicht samen vorm te geven aan een preventief beleid in het bedrijf. Ze worden daarbij geadviseerd door bedrijfsartsen en andere arbospecialisten, vaak werkend in een arbodienst. De voorwaarden voor een gezond beleid in een bedrijf liggen vast in de Arbowet en worden gecontroleerd door de Arbeidsinspectie.

Literatuur

  1. AI-1 (ArboInformatieblad), Arbo- en verzuimbeleid (10e editie). Den Haag: Sdu Uitgevers. www.aibladen.sdu.nl (februari 2010)
  2. Beroepsziekten zie www.beroepsziekten.nl ; bevat informatie over beroepsziekten uit het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, AMC, Amsterdam (februari 2010)
  3. CBS via www.statline.cbs.nl (februari 2010) informatie over werk en arbeidsmarkt.
  4. Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zie: www.arbo.nl. Via deze gratis website is toegang te verkrijgen tot veel relevante informatie, zoals tot alle recente wetgeving; lijst wettelijke grenswaarden; de recentste Arbobalans; recente cijfers over arbeidsongevallen en ziekteverzuim (februari 2010).
  5. NEA, Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2008. Hoofddorp, TNO Kwaliteit van Leven, 2009.Google Scholar
  6. NVAB (bedrijfsartsen) zie: www.nvab.artsennet.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • F.J.H van Dijk
  • J.H. Kwantes

There are no affiliations available

Personalised recommendations