Advertisement

4 Is dit werk ongezond? Gezondheidsrisico’s in het werk

 • M.H.W. Frings-Dresen
 • A.J. van der Beek
 • M.M. Verberk
 • J.B.A. Kipp
 • P.B.A. Smits

Samenvatting

De belangrijkste gezondheidsrisico’s die op een werkplek voorkomen, worden in dit hoofdstuk besproken. Het herkennen en beoordelen van gezondheidsrisico's door werkplekonderzoek en risico-inventarisatie komt eerst aan bod, met aandacht voor bijzondere risicogroepen. Vervolgens worden de gezondheidsrisico's beschreven, met de mogelijke effecten op de gezondheid en de methoden om ze op een werkplek te beoordelen. Ten slotte worden de preventieve interventies beschreven. Achtereenvolgens komen de volgende risico's aan bod: fysieke, psychologische, fysische, chemische, biologische en het risico van het werken in ploegendienst.

Literatuur

 1. Åstrand PO, Rodahl K. Textbook of work physiology. (4rd ed.). 2003.Google Scholar
 2. Besluit stralingsbescherming 2002, Wetgeving stralingsbescherming. Lelystad: Koninklijke Vermande, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2002. Toegang: www.vrom.nl.Google Scholar
 3. Brouwer G, Eijnde JHGM van den. Praktische stralingshygiëne, 6e druk. Syntax media, 2008.Google Scholar
 4. Douwes J, Thorne P, Pearce N, Heederik D. Bioaerosol health effects and exposure assessment: progress and prospects. Ann Occup Hyg 2003;47:187-200.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Folkard S, Tucker P. Shift work, safety and productivity. Occup Med (Lond). 2003 Mar;53(2):95-101. Review.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. Griffin MJ. Minimum health and safety requirements for workers exposed to hand-transmitted vibration and whole-body vibrations in the European Union; a review. Occup Environ Med 2004;61(5):387-97. Review.PubMedCentralPubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. ICRP Publication 60. Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. London: Pergamon press, 1991. Toegang: www.icrp.org.
 8. Klaassen CD, Watkins J (eds.). Casarett and Doull’s Toxicology; the basic science of poisons. New York: MacMillan, 1998.Google Scholar
 9. May JJ. Occupational hearing loss. Am J Ind Med. 2000;37(1):112-20. Review.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Meulenbelt J, Vries I de, Joore JCA (eds.). Behandeling van acute vergiftigingen; praktische richtlijnen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum, 1999.Google Scholar
 11. Ministerie van SZW. De Nationale MAC-lijst 2007.Google Scholar
 12. Peereboom KJ, N.C.H. de Langen (red.). Handboek fysieke belasting. 5e geheel herziene editie, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2008.Google Scholar
 13. Psychische aandoeningen en vermoeidheid in de arbeidssituatie: www.psychischenwerk.nl.
 14. Punnett L, Wegman DH. Work-related musculoskeletal disorders: the epidemiologic evidence and the debate. J Electromyogr kinesiol 2004;14:13-23.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. Reports of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). New York. Toegang: www.unscear.org.
 16. Seppanen OA, Fisk WJ. Summary of human responses to ventilation. Indoor Air. 2004;14(7):102-18. Review.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. Stinis HPJ. Biologische factoren. In: praktijkcahier VGWM nr. 41. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2004.Google Scholar
 18. Waters TR, PutzAnderson V, Garg A, Fine LJ. Revised NIOSH equation for the design and evaluation of manual lifting tasks. Ergonomics 1993;36:749-76.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. World Health Organisation. Biological monitoring of chemical exposure in the workplace; guidelines. Volume 1, volume 2. Genève: WHO/ICPS, 1996.Google Scholar

Websites

 1. Kennissysteem InfectieZiekten en Arbeid, www.kiza.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

 • M.H.W. Frings-Dresen
 • A.J. van der Beek
 • M.M. Verberk
 • J.B.A. Kipp
 • P.B.A. Smits

There are no affiliations available

Personalised recommendations