Advertisement

Passend en niet-passend geven

  • Charles I. Glicksberg

Abstract

Alle kinderen geven aan hun ouders. Dat is een van de fundamentele uitgangspunten van de contextuele benadering. In hoofdstuk 1 en 3 kwam dit aan de orde rond de onderwerpen relationele ethiek en loyaliteit.

Copyright information

© Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands 1966

Authors and Affiliations

  • Charles I. Glicksberg
    • 1
  1. 1.Brooklyn CollegeCity UniversityNew YorkUSA

Personalised recommendations