Advertisement

Het begrip loyaliteit

  • Charles I. Glicksberg
Chapter

Abstract

In het dagelijks leven heeft de uitdrukking ‘loyaal zijn aan’ alles te maken met trouw. Wanneer iemand loyaal is aan zijn werkgever kan dat bijvoorbeeld betekenen dat hij niet op zoek gaat naar een andere werkplek, maar bij zijn eigen baas blijft. Maar ook wanneer iemand voor zijn baas opkomt wanneer er negatief over hem gesproken wordt, kan dat een uiting van loyaliteit zijn. Ook in vriendschappen kan loyaliteit een rol spelen. Iemand kan zo loyaal zijn aan zijn vrienden dat hij daarvoor andere vriendschappen of activiteiten laat schieten.

Copyright information

© Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands 1966

Authors and Affiliations

  • Charles I. Glicksberg
    • 1
  1. 1.Brooklyn CollegeCity UniversityNew YorkUSA

Personalised recommendations