Advertisement

Meerzijdig gerichte partijdigheid

  • Charles I. Glicksberg

Abstract

Een goede hulpverlener beheerst zijn vak: hij beschikt over parate kennis en beheerst verschillende vaardigheden en technieken. Maar dat is niet alles. Belangrijker dan kennis, methoden en technieken is de houding van de hulpverlener ten opzichte van mensen – en ten opzichte van zijn cliënt in het bijzonder. Deze houding wordt ook wel de grondhouding van de hulpverlener genoemd.

Copyright information

© Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands 1966

Authors and Affiliations

  • Charles I. Glicksberg
    • 1
  1. 1.Brooklyn CollegeCity UniversityNew YorkUSA

Personalised recommendations