Advertisement

Erkenning

  • Charles I. Glicksberg

Abstract

Een hulpverlener die werkt vanuit de contextuele benadering zal in het contact met een cliënt zowel aandacht hebben voor het onrecht dat iemand is overkomen of aangedaan, als voor datgene wat die cliënt heeft gegeven. Deze aandacht vertaalt zich concreet in een handelswijze die het geven van erkenning wordt genoemd.

Copyright information

© Martinus Nijhoff, The Hague, Netherlands 1966

Authors and Affiliations

  • Charles I. Glicksberg
    • 1
  1. 1.Brooklyn CollegeCity UniversityNew YorkUSA

Personalised recommendations