Advertisement

Jeugd en recht pp 324-342 | Cite as

Ontwikkelingen en aanzetten tot vernieuwing binnen de jeugdzorg

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

Abstract

Belangrijke voorstellen van twee adviescommissies liggen aan de huidige regelgeving op het terrein van het personen-, familie- en jeugdrecht ten grondslag.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Referenties

Hoofdstuk 12

 1. Commissie-Günther (1999). Van antwoord naar vraag. Een nieuw zicht op jeugdzorg. 's- Gravenhage: ministeries van VWS en Justitie.Google Scholar
 2. Commissie-Wiarda (1971). Rapport jeugdbeschermingsrecht. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.Google Scholar
 3. Commissie Herziening strafrecht voor jeugdigen (1982). Sanctierecht voor jeugdigen. 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij.Google Scholar
 4. Jaarwerkprogramma 2009 (januari (2009). Utrecht: Inspectie Jeugdzorg.Google Scholar
 5. Kruisink, M. (1987). Halt, een alternatieve aanpak van vandalisme; interim-rapport van een evaluatieonderzoek naar vandalismeprojecten. 's-Gravenhage: WODC.Google Scholar
 6. Kruisink, M. & Verwers, C. (1989). Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme; eindrapport van een evaluatieonderzoek naar Halt-projecten. Arnhem: Gouda Quint.Google Scholar
 7. Laan, P.H. van der (1987). Leerprojecten onderzocht. Reeks Jeugdbescherming en Jeugddelinquentie (nr. 10). 's-Gravenhage: WODC.Google Scholar
 8. Jaarwerkprogramma Jeugd 2009 (februari 2009). Utrecht: Stuurgroep Integraal Toezicht Jeugdzaken.Google Scholar
 9. ‘Jeugd terecht’, actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2003–2006 (januari 2003). 's- Gravenhage: ministerie van Justitie.Google Scholar
 10. Junger-Tas, J. (2000). Diploma's en goed gedrag. De maatschappelijke functie van het onderwijs vanuit justitieel perspectief. 's-Gravenhage: WODC.Google Scholar
 11. Landelijk beleidskader Jeugdzorg 2009–2012 (september 2008). 's-Gravenhage: programmaministerie voor Jeugd en Gezin & ministerie van Justitie.Google Scholar
 12. Nota Gezinsbeleid 2008. De kracht van het gezin. 's-Gravenhage: programmaministerie voor Jeugd en Gezin.Google Scholar
 13. Notitie Leefvormen in het familierecht. Tweede Kamer. Vergaderjaar 1995–1996, 22 700, nr. 6.Google Scholar
 14. Pels, T. (red.) (2000). Opvoeding en integratie. Een vergelijkende studie van recente onderzoeken naar gezinsopvoeding en pedagogische afstemming tussen gezin en school. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 15. Plaatsmaken (1994). Rapport van de Task Force Jeugdhulpverlening. Rijswijk: ministerie van VWS.Google Scholar
 16. Rapport Commissie openstelling van het burgerlijk huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (1997). 's-Gravenhage: ministerie van Justitie.Google Scholar
 17. Rapport Commissie Herziening Scheidingsprocedure (1996). 's-Gravenhage: ministerie van Justitie.Google Scholar
 18. Regeringsnotitie Leefvormen. Kamerstuk 1997–1998, 22 700, nr. 23.Google Scholar
 19. Regeringsnotitie Rechtspositie minderjarigen. Kamerstuk 1989–1990, 21 309, nr. 2.Google Scholar
 20. Thomassen,W.M.E. Task Force jeugdhulpverlening. Fjr, 1994, nr. 6, p. 138 e.v.Google Scholar
 21. Wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen. Kamerstukken 2008–2009, 31 977 (Wettelijke basis voor de Centra voor Jeugd en Gezin).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • A.P. van der Linden
 • F.G.A. ten Siethoff
 • A.E.I.J. Zeijlstra-Rijpstra

There are no affiliations available

Personalised recommendations