Advertisement

Het woord is aan de groepsleiding

Reflecties uit de kinderopvang op pedagogische professionaliteit
 • Pauline Schreuder
 • Greetje Timmerman

Abstract

De huidige professionalisering van het werk in de kinderopvang komt vooral tot uitdrukking in het toegenomen belang van de educatieve functie. In zijn oratie Van opvang naar opvoeding (2002) wijst hoogleraar kinderopvang Tavecchio op deze verschuiving in oriëntatie van het beroep van groepsleid(st)er. Het gaat hier om een verschuiving van een zorgoriëntatie – waarin het oppassen en verzorgen van kinderen centraal staat – naar een pedagogische oriëntatie, gericht op het ondersteunen en stimuleren van kinderen. De pedagogische functie van de kinderopvang is zo belangrijk geworden dat de kwaliteit van de kinderopvang er mede aan wordt afgemeten (Riksen-Walraven, 2004).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Clarke-Stewart, K.A., Gruber, C.P., & Fitzgerald, L.M. (1994). Children at home and in day care. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.Google Scholar
 2. Dijke, A. van, & Terpstra, L. (1998). Pedagogisch vernieuwen. Een kader voor pedagogisch vernieuwen voor groepsopvang in de kindercentra. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 3. Hintjes, J. (1981). Geesteswetenschappelijke pedagogiek. Meppel: Boom.Google Scholar
 4. Hoex, J. (2004). Pedagogische kwaliteit op orde. Een ordeningsinstrument voor het opstellen of bijwerken van pedagogisch beleid. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 5. Imelman, J.D. (2000). Theoretische pedagogiek. Over opvoeden en leren, weten en geweten (2e herz. druk). Baarn: HBuitgevers.Google Scholar
 6. Klaassen, C., Beijaard, D., & Kelchtermans, G. (1999). Perspectieven op professionele identiteit van leraren. Pedagogisch Tijdschrift, 24(4), 375–400.Google Scholar
 7. Langeveld, M.J. (1979). Beknopte theoretische pedagogiek (2e herz. druk). Groningen: Wolters Noordhoff.Google Scholar
 8. Litt, Th. (1965). Führen oder Wachsenlassen. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.Google Scholar
 9. Meijer, W.A.J. (2002). Stromingen in de pedagogiek (4de druk). Baarn: HB-uitgevers.Google Scholar
 10. Riksen-Walraven, M. (2000). Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang. Amsterdam: Vossiuspers.Google Scholar
 11. Riksen-Walraven, M. (2002). ‘Wie het kleine niet eert: over de grote invloed van vroege sociale ervaringen’. Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar
 12. Riksen-Walraven, M. (2004). Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: doelstellingen en kwaliteitscriteria. In R. van IJzendoorn, L. Tavecchio & M. Riksen-Walraven (red.), De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang (pp. 100–123). Amsterdam: Boom.Google Scholar
 13. Singer, E., & Haan, D. de (2007). Kijken, kijken, kijken. Over samenspelen, botsen en verzoenen bij jonge kinderen. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 14. Spiecker, B. (1982). De pedagogische relatie. In B. Spiecker, B. Levering & A.J. Beekman. Theoretische pedagogiek (pp. 97–114). Meppel: Boom.Google Scholar
 15. Tavecchio, L. (2002). Van opvang naar opvoeding. Amsterdam: Vossiuspers.Google Scholar
 16. Tavecchio, L. (2004). De plaats van kinderopvang in de Nederlandse samenleving: geschiedenis, beleid, sociale context. In R. van IJzendoorn, L. Tavecchio & M. Riksen-Walraven (red.), De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang (pp. 11–30). Amsterdam: Boom.Google Scholar
 17. Timmerman, G., Schreuder, P., Boomsma, M., & Ribberink, A. (2004). De mythe van het ‘vrouwengevaar’ in de kinderopvang. Onderzoeksrapport Universitair Centrum Genderstudies, Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 18. Timmerman, G., & Schreuder, P. (2005). Pedagogische professionaliteit in de kinderopvang: een genderkwestie? Pedagogiek, 25(3), 159–175.Google Scholar
 19. Timmerman, G., & Schreuder, P. (2008). Gendered constructions of professionals in daycare. Sex Roles: A Journal of Research, 59(3), 199–213.CrossRefGoogle Scholar
 20. Vogt, F. (2002). A caring teacher: explorations into primary school teachers professional identity and ethic of care. Gender and Education, 14(3), 251–264.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Pauline Schreuder
 • Greetje Timmerman

There are no affiliations available

Personalised recommendations