Advertisement

De kwaliteit van de opvoeding

Interactie-effecten van leer- en gedragsproblemen met de kwaliteit van de opvoeding van de ouders en de school
 • Dick van Peer

Abstract

Zowel internationaal (McKinney, 1989; Rock, Fessler & Church, 1997; Bender & Wall, 1994) als nationaal (Gadeyne, Ghesquière & Onghena, 2002) zijn er sterke aanwijzingen dat leerproblemen niet altijd, maar wel vaak, samengaan met gedragsproblemen. Rock et al. (1997) vermelden percentages van 24-52% kinderen met leerproblemen die ook gedragsproblemen hebben, terwijl 38-75% van de kinderen met gedragsproblemen ook leerproblemen heeft. Kinderen met leerproblemen kunnen kortweg worden gedefinieerd als kinderen met een normale intelligentie, bij wie door beperkingen in één of meer ontwikkelingsprocessen, in combinatie met omgevingsfactoren, een discrepantie optreedt tussen feitelijke en potentiële leerresultaten. Zij vallen op door slechte schoolprestaties. Ligt de nadruk op deficiënties of aanlegtekorten bij het kind, dan wordt meestal gesproken van (primaire) leerstoornissen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Aunola, K., Stattin, H., & Nurmi, J. (2000). Parenting styles and adolescents'achievement. Journal of Adolescence, 23, 205–222.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Banis, S., Peer, D.R. van, & Suurmeijer, Th.B.P.M. (1999a). Child rearing practices towards children with hemophilia: the relative importance of clinical characteristics and parental emotional reactions. Family Relations: Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 48, 207–213.Google Scholar
 3. Banis, S., Peer, D.R. van, & Suurmeijer, Th.B.P.M. (1999b). Pedagogische onzekerheid en overbescherming bij ouders van kinderen met hemofilie: verklarende factoren en gevolgen. Pedagogische Studiën, 76, 157–169.Google Scholar
 4. Baumrind, D. (1978). Parental Disciplinary Patterns and Social Competence in Children. Youth and Society, 9(3), 239–276.Google Scholar
 5. Bell, N.J. (1971). Stimulus control of parent and caretaker behavior by offspring. Developmental Psychology, 4, 63–72.CrossRefGoogle Scholar
 6. Bender, W.N., & Wall, M.E. (1994). Social-emotional developments of students with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 17(1), 323–341.CrossRefGoogle Scholar
 7. Brinich, P.M. (1980) Childhood deafness and maternal control. Journal of Communication Disorders, 13, 75–81.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Chapman, J.W., & Boersma, F.J. (1980). Affective correlates of learning disabilities. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 9. Delfos, M.F. (2006). Kinderen en gedragsproblemen (6de druk). Amsterdam: Pearson assessment and Information.Google Scholar
 10. Donahue, M.L. (1984). Requesting strategies of learning disabled children. Applied Psycholinquistics, 2, 213–234.CrossRefGoogle Scholar
 11. Doolaard, S., Annevelink, E., & Bosker, R.J. (2003). Effecten van groepsgrootte en extra handen in de groep op het onderwijs aan jonge leerlingen. Pedagogische Studiën, 80, 53–72.Google Scholar
 12. Eldering, L., & Vedder, P. (1992). Op stap, een opstap naar meer schoolsucces? Amsterdam: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 13. Fletcher, A.C., & Jefferies, B.C. (1999). Parental mediators of associations between perceived authoritative parenting and early adolescent substance abuse. Journal of Early Adolescense, 19, 465–487.CrossRefGoogle Scholar
 14. Gadeyne, E., Ghesquière, P., & Onghena, P. (2002). Het verband tussen schoolvorderingen en gedragsproblemen bij jonge kinderen. Een longitudinaal onderzoek bij Vlaamse leerlingen. In G.M. van der Aalsvoort & A.J.J.M. Ruijssenaars (red.), Jonge risicokinderen bij de start van het onderwijs. Een succesvolle aanpak door integratie? (pp. 53–65). Leuven/Leusden: Acco.Google Scholar
 15. Greene, R.J. (1990). Family communication and children's learning disabilities: Evidence for Coles theory of interactivity. Journal of Learning Disabilities, 23(3), 145–148.CrossRefGoogle Scholar
 16. Hagmann, J. (1994). Parent-child communication clarity, children's academic achievement, and psychosocial functioning: A study of inner-city African-American families. California school of Professional Psychology, Alameda. Ongepubliceerde dissertatie.Google Scholar
 17. Humphries, T.W., & Bauman, E. (1980). Maternal child rearing attitudes associated with learning disabilities. Journal of learning disabilities, 13, 459–462.CrossRefGoogle Scholar
 18. Lavelle, N.J. (1978). Parent's expectations and causal attributions concerning their children's performance on school related tasks. Los Angeles: University of California. Niet gepubliceerd.Google Scholar
 19. Leseman, P.P.M. (1989). Structurele en pedagogische determinanten van schoolloopbanen. Rotterdam: Project Onderwijs en Sociaal Milieu. Proefschrift Universiteit Rotterdam.Google Scholar
 20. Lieshout, C.F.M. van, & Smitsman, A.W. (1985). Ontwikkeling, onderricht en leren: ontwikkelingspsychologische achtergronden van het onderwijsaanbod in het funderend onderwijs. 's Gravenhage: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.Google Scholar
 21. Loeber, R. (1998). Ontwikkelingspaden en risicopatronen voor ernstige jeugddelinquentie en hun relevantie voor interventies; nooit te vroeg en nooit te laat. InW. Koops &W. Slot (red.), Van lastig tot misdadig (pp. 15–32). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 22. McKinney, J.D. (1989). Longitudinal research on the behavioral characteristics of children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 22(3), 141–165.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Minnaert, A.E.M.G. (2005) Maakt het verschil? Over onderwijskundige en orthopedagogische zorg voor leerlingen in het onderwijs. In E.J. Knorth, A.E.M.G. Minnaert & A.J.J.M. Ruijssenaars, Verschillen onderscheiden, orthopedagogische hulpverlening en begeleiding bij problematische opvoedings-en onderwijssituaties (pp. 43–62). Utrecht: Agiel.Google Scholar
 24. Muris, P. (2004). De rol van temperament bij het ontstaan van psychopathologie bij kinderen. De Psycholoog, 39(10), 478–484.Google Scholar
 25. Owen, R.J., Adams, P.A., Forrest, T., Stolz, L.M., & Fisher, S. (1971). Learning disorders in children: sibling studies. Monographs of the Society for research in Child Development, 36(4), 342–376.CrossRefGoogle Scholar
 26. Peer, D.R. van (1991). Sociale ondersteuning van kinderen met leerstoornissen. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger. Proefschrift Universiteit GroningenGoogle Scholar
 27. Peer, D.R. van (2005). Orthopedagogische interventies door ouders van kinderen met leeren gedragsproblemen: mogelijkheden en beperkingen. In B.F. van der Meulen, C. Vlaskamp & K.P. van den Bos (red.), Interventies in de orthopedagogiek (pp. 106–121). Rotterdam: Lemniscaat.Google Scholar
 28. Peer, D.R. van, & Vries, A.F. de (1986). De invloed van een kind met een chronische ziekte (CARA) op de opvoedingsattitude van de ouders. Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 9, 309–312.Google Scholar
 29. Rispens, J., & Berkelaer-Onnes, I.A. (1985). Theoretische pedagogiek. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 30. Rock. E.E., Fessler, M.A., & Church, R.P. (1997). The concomitance of learning disabilities and emotional/behavioral disorders: A conceptual model. Journal of Learning Disabilities, 30(3), 245–263.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 31. Rothbart, M.K., & Bates, J.E. (1998).Temperament. In N. Eisenberg & W. Damon (red.), Handbook of Child Psychology. Volume 3. Social,emotional and personality development (pp. 105–176). New York: John Wiley.Google Scholar
 32. Sameroff, A.J., & Chandler, M.J. (1975). Reproductive risk and the continuum of caretaking casualty. In F.D. Horowitz (red.), Review of child development research. Volume 4 (pp. 187–244). Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 33. Sameroff, A.J., & Fiese, B.H. (2000). Transactional regulation: The developmental ecology of early intervention. In S.J. Meissels & J.P. Shonkhoff (red.), Handbook of Early Childhood Intervention (pp. 135–159). Cambridge: University Press.Google Scholar
 34. Shields, J.D., Green, R.J., Cooper, B., & Ditton, P. (1995). The impact of adults communication clarity versus communication deviance on adolescents with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 28(6), 372–384.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 35. Singer, M.T., & Wynne, L.C. (1965). Thought disorder and family relations of schizophrenics: Methodology using projective techniques. Archives of General Psychiatry, 12, 187–200.PubMedGoogle Scholar
 36. Suldo, S.M., & Huebner, E.S. (2004). The role of life satisfaction in the relationship between authoritative parenting dimensions and adolescent problem behavior. Child Development, 37, 887–907.Google Scholar
 37. Tollison, M.K. (1980). Mothers' expectations, attributions and interaction with their sons: An observational study with learning disabled and normal achieving males and their mothers. Texas: A & M University. Niet gepubliceerd.Google Scholar
 38. Wentink, H. (2004). Het protocol Leesproblemen en Dyslexie in de praktijk. In K.P. van den Bos & L. Verhoeven (red.), Leven met dyslexie. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 39. Winsler, A., Madigan, A.L., & Aquilino, S.A. (2005). Correspondence between maternal and paternal parenting styles in early childhood. Early Childhood Quarterly, 20, 1–12.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Dick van Peer

There are no affiliations available

Personalised recommendations