Advertisement

Dilemma's en uitdagingen in de volwasseneneducatie

 • Theo van Dellen
 • Max van der Kamp

Abstract

Een leven lang leren wordt steeds meer noodzakelijk geacht in de moderne kennissamenleving. Daarmee wordt ook de rol van de volwasseneneducatie alsmaar belangrijker. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van drie kenmerken begonnen met een gebiedsverkenning van de volwasseneneducatie. Vervolgens worden de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de doelen van de volwasseneneducatie: arbeid en burgerschap. Daarna komt de praktijk aan bod. Na cijfers over de deelname aan de volwasseneneducatie, wordt geschetst hoe de Regionale Opleidingen Centra (ROC's) tot ontwikkeling zijn gekomen en hoe het bedrijf Scania Nederland omgaat met het opleiden van zijn medewerkers. Het hoofdstuk gaat verder met de belangrijkste dilemma's en uitdagingen voor de komende jaren. Tot slot wordt het begrip leerklimaat gebruikt om de (ped)agogische kwaliteit van de volwasseneneducatie nader in te vullen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Argyris, C., & Schön, D. (1978). Organizational learning: A theory of action perspective. Reading, Mass: Addison Wesley.Google Scholar
 2. Baars-VanMoorsel, M. (2003). Leerklimaat. De culturele dimensie van leren in organisaties. Delft: Eburon.Google Scholar
 3. Belanger, P., & Tuijnman, A. (red.). (1997). New Patterns of Adult Learning: A Six-Country Comparative Study. Oxford: Pergamon Press.Google Scholar
 4. Beck, U. (1986). Risikogesellschaft: auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt: Suhrkamp.Google Scholar
 5. Biesen, F. van (1989). Alledaags leren in arbeidsorganisaties. Ontwerp Tijdschrift voor Volwassenen Educatie, 1, 4–11.Google Scholar
 6. Bomers, G.B.J. (1991). De lerende organisatie. In J.J. Peters & J.G.L Thijssen (red.), Gids voor de opleidingspraktijk (8, 1.71 pp. 1–26). Den Haag: Elsevier.Google Scholar
 7. Bronneman-Helmers, H.M. (1992). Volwasseneneducatie tussen markt en overheid. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA.Google Scholar
 8. Castells, M. (1998). The information age: economy, society and culture. Oxford: Blackwell. Drie delen.Google Scholar
 9. CBS (2008). Kerncijfers bedrijfsopleidingen. Opgevraagd in oktober 2007, via www.statline.cbs.nl/statweb/publicatie
 10. Corradi, C., Evans N., & Valk, A. (2006). Recognizing Experiential Learning. Tartu. Tartu University Press.Google Scholar
 11. Damme, D. van (2000). Leren overleven. In F. Glastra & F. Meijers (red.), Een leven lang leren (pp. 171–188). Den Haag: Elsevier.Google Scholar
 12. Dellen, T. van (2003). Verandering: een queeste naar heelheid. Opleiding & Ontwikkeling. Tijdschrift voor Human Resource Development. 16(6), 4–7.Google Scholar
 13. Europese Commissie. (2000). Memorandum for Lifelong Learning. Brussel: [z.n].Google Scholar
 14. Gids Beroepsonderwijs (2001). Den Haag: Elsevier. Evaluatie WEB. Afleveringen september 2001 en december 2001.Google Scholar
 15. Grieves, J. (2001). Strategic Human Resource Development. Thousand Oakes, CA: SAGE.Google Scholar
 16. Hatcher, T. (2002). Ethics and HRD. A new approach to leading responsible organizations. Cambridge: Perseus Books Group.Google Scholar
 17. Isin, E.F., & Turner, B.S. (red.). (2003). Handbook of Citizenship Studies. London: SAGE Publications.Google Scholar
 18. Kamp, M. van der, (1994). De positie van volwasseneneducatie in het BVE. In B.P.M. Creemers (red.), Deregulering en de kwaliteit van het onderwijs (pp. 203–214). Groningen: RION.Google Scholar
 19. Kamp, M. van der, & Scheeren, J. (1997). New trajectories of Learning across the Lifespan. In P. Belanger & A. Tuijnman (red.), Shifting Patterns of Adult Education Participation in Industrialized Countries (pp. 131–154). Oxford: Elsevier Science/Pergamon.Google Scholar
 20. Kamp, M. van der, & Toren, K. (2003). Learning trajectories for groups-at-risk, lessons from Europe. In S. Schmidt-Lauff (red.), Adult Education and Lifelong Learning (pp. 69–100). Hamburg: Kovac Verlag.Google Scholar
 21. Kamp, M. van der, & Boudard, E. (2004). Literacy proficiency of older adults. International Journal of Educational Research, 39(2003), 253–263Google Scholar
 22. Kruijd, D. (1992). De lerende organisatie – De belangrijke aspecten uit het concept van de lerende organisatie voor de opleidingsfunctie nader belicht. Opleiding & Ontwikkeling. Tijdschrift voor Human resource Development. 5(5), 33–38.Google Scholar
 23. Lash, S. (2002). Individualization in a Non-Linear Mode. In U. Beck & E. Beck-Gernsheim (red.), Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences (pp. VI–XIII). London: SAGE Publications.Google Scholar
 24. McGivney, V. (2001). Fixing or changing the pattern? Reflections on widening adult participation in learning. Leicester: NIACE.Google Scholar
 25. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. (1998). Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren. Zoetermeer: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.Google Scholar
 26. Moor, W. de (1995). Teamwerk en participatief management. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 27. OECD (1995). Literacy, Economy and Society, Results of the first International Adult Literacy Survey. Parijs: OECD.Google Scholar
 28. OECD (1996). Lifelong Learning for All. Parijs: OECD.Google Scholar
 29. Rollinson, D., Broadfield, A., & Edwards, D.J. (1998). Organisational Behaviour and Analysis. England, Addison-Wesley: Harlow.Google Scholar
 30. Simonis, J.B.D., Hemerijck, A.C., & Lehning, P.B. (red.). (1991). De staat van de burger, beschouwingen over hedendaags burgerschap. Meppel: Boom.Google Scholar
 31. Sprenger, C.C. (2000). Leerpraktijken: een studie naar de wijze waarop leren vorm kan krijgen in op leren gerichte organisaties. Rotterdam: Erasmus Universiteit.Google Scholar
 32. Thijssen, J.G.L. (1997). Leren om te overleven. Utrecht: Elinkwijk. Oratie.Google Scholar
 33. Thijssen, J.G.L., & Lankhuijzen, E. (2000). Competentiemanagement en employabilitystrategie: een kader voor beleidskeuzes. In F. Glastra & F. Meijers (red.), Een leven lang leren. Competentieontwikkeling in de informatiesamenleving (pp. 125–152). Den Haag: Elsevier.Google Scholar
 34. Tjepkema, S. (1993). Profiel van de lerende organisatie en haar opleidingsprofiel. Enschede: Universiteit Twente, Faculteit Toegepaste Onderwijskunde.Google Scholar
 35. UNESCO (1996). Learning the Treasure Within. Paris: Unesco.Google Scholar
 36. Walton, J. (1999). Strategic Human Resource Development. Harlow: Pearson Education Limited.Google Scholar
 37. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (1992). Eigentijds Burgerschap. Den Haag: SDU.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Theo van Dellen
 • Max van der Kamp

There are no affiliations available

Personalised recommendations