Advertisement

Pedagogisch quotiënt en intelligentiequotiënt

 • Els van Houten

Abstract

PQ staat in dit boek voor ‘pedagogisch quotiënt’. Een quotiënt als rekenkundige bewerking is ‘de uitkomst van een deling’ (Den Boon & Geeraerts, 2005) en een deling kan gezien worden als de verhouding van twee getallen tot elkaar. Het intelligentiequotiënt (IQ) geeft oorspronkelijk de verhouding tussen verstandelijke leeftijd en kalenderleeftijd aan (Drenth & Sijtsma, 2006). Het pedagogisch quotiënt wordt in dit boek gezien als de verhouding tussen de gerealiseerde pedagogische omgang en het ideale of beoogde beeld daarvan. In het ideale beeld van het onderwijs wordt tegemoet gekomen aan de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. Het pedagogische quotiënt drukt uit in welke mate de leraar of de school tegemoet kan komen aan deze behoeften.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bekina (z.j.). Kennismakingsbrochure.Google Scholar
 2. Bindels, K., & Weijermans, J. (1999). Druktemakers in de klas. Een instrument om het pedagogisch handelen van de leerkracht ten opzichte van kinderen met ADHD-gedrag in kaart te brengen. Groningen: RUG, afdeling orthopedagogiek. Ongepubliceerde doctoraalscriptie.Google Scholar
 3. Boels, B., Boer, G. de, & Cuypers, E. (2002). (Hoog)begaafde leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Informatiebrochure. Amersfoort: CPS/Landelijk Informatiepunt Hoogbegaafden Voortgezet Onderwijs.Google Scholar
 4. Boon, T. den, & Geeraerts, D. (2005). Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie.Google Scholar
 5. Bruin-De Boer, A. de. (2001). Signalering en begeleiding van begaafde kinderen in het basisonderwijs. In P. Span, A.L. de Bruin-De Boer & M.C. Wijnekus (red.), Het testen van begaafde kinderen. Suggesties voor diagnostiek en behandeling. (pp. 89–118). [Alphen a/d Rijn]: Samsom.Google Scholar
 6. D'hondt, C., & Rossen, H. van (1999). Hoogbegaafde kinderen, op school en thuis. Een gids voor ouders en leerkrachten. Apeldoorn/Leuven: Garant.Google Scholar
 7. Doornekamp, G., Drent, S., & Bronkhorst E. (1999). Een slimme aanpak voor slimme leerlingen. Op zoek naar praktijkvoorbeelden. Enschede: Stichting leerplanontwikkeling SLO.Google Scholar
 8. Drent, S. (1998). Hoogbegaafde kinderen kunnen meer. Praktische richtlijnen voor verbreding in het basisonderwijs. Voorschoten: Ajodakt.Google Scholar
 9. Drenth, P.J.D., & Sijtsma, K. (2006). Testtheorie. Inleiding in de theorie van de psychologische test en zijn toepassingen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 10. Enseigner aux élèves doués et talentueux. (2002). Edmonton: Alberta Learning. Direction de l'éducation française.Google Scholar
 11. Gerven, E. van (2001). De eerste stappen naar indikken en verrijken. Hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan eigen benadering. Talent, 3(3), 24–26.Google Scholar
 12. Gerven, E. van (2002). Veilig oversteken. (Contra)indicaties voor vervroegde doorstroming. Talent, 4(5), 18–20.Google Scholar
 13. Gerven, E. van (2003). Het beleidsplan hoogbegaafdheid. Talent, 5(5), 7–9.Google Scholar
 14. Guldemond, H., Bosker, R.J., Kuyper, H., & Werf, M.P.C. van der (2003). Hoogbegaafden in het voortgezet onderwijs. Groningen: GION.Google Scholar
 15. Hallahan, D.P., & Kauffman, J.M. (1991). Exceptional children. Introduction to special education. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.Google Scholar
 16. Heuvel, D. van den (1998). Voor leerkrachten over hoogbegaafde kinderen. Riel: eigen beheer. Brochure.Google Scholar
 17. Heuvel, D. van den, Jurgens, K., & Roose, E. (2000). Een hoogbegaafd kind in de klas. Ouders en leerkrachten werken samen. Almere: Vereniging voor Openbaar Onderwijs.Google Scholar
 18. Heuvel, M. van den, & Stoffele, L. (2003). PLUSKLAS Den Bosch, een praktijkvoorbeeld. In G.Ch. de Boer (red.), Talent leert. Conferentie over hoogbegaafde leerlingen in de klas. Amersfoort: CPS/SLO.Google Scholar
 19. Hoekstra, I. (2004). Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, die heb ik niet ……toch? Een onderzoek naar de kennis en professionaliteit van kleuterleerkrachten in Friesland. Groningen: RUG, afdeling orthopedagogiek. Ongepubliceerde doctoraalscriptie.Google Scholar
 20. Hoogeveen, L. (2007). Versnellen. In R. Brunia, W. Peters, E. van Gerven, D. Janson, W. van Overschelde, M. Frumea, et al., Hoogbegaafde kinderen zijn anders …. En dat mag! Informatie voor leerkrachten en ouders 2. (pp. 94–102). Leiden: Koepel Hoogbegaafdheid.Google Scholar
 21. Houten-Van den Bosch, E.J. van (1999). Gelukkig geïntegreerd. Onderzoek naar de kwaliteit van het bestaan van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Groningen: Kinderstudies. Academisch proefschrift.Google Scholar
 22. Houten-Van den Bosch, E.J. van, Kuipers, J., & Peters, W.A.M. (2007). Hoogbegaafde kinderen. In Handboek kinderen & adolescenten (pp. 1–18). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 23. Hulsbeek, M., Steenbergen-Penterman, N., & Bronkhorst, E. (2001). (Hoog)begaafde kinderen in het basisonderwijs. Enschede: Stichting leerplanontwikkeling.Google Scholar
 24. Irvine, J.F. (2000). Thriving at school. New York: Simon & Schuster.Google Scholar
 25. Klaassen, C.A. (1994). Herwaardering van de professionaliteit en de pedagogische opdracht. Pedagogisch Tijdschrift, 19(5/6), 439–456.Google Scholar
 26. Koepel Hoogbegaafdheid. (z.j.). Triadisch interdependentiemodel Renzulli en Mönks. Opgevraagd op 24 oktober 2008 via www.koepelhb.nl/documenten/triademodelhoogbegaafdheid.pdf
 27. Kuipers, J. (2001). Ik vind de juf lief. De rol van de leerkracht in de begeleiding en ondersteuning van hoogbegaafde kinderen. Talent, 3(3), 18–20.Google Scholar
 28. Lagerweij, N., & Sjouw, M. (2007). Juf, wanneer gaan we nou leren lezen? Een onderzoek naar de kennis en professionaliteit van kleuterleerkrachten in Nederland ten aanzien van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Groningen: RUG/afdeling orthopedagogiek. Ongepubliceerde bachelorthesis.Google Scholar
 29. Lens, W. (2004). Motivatie en prestaties van hoogbegaafden in het onderwijs: niets is hen vreemd. Online beschikbaar via www.psy.kuleuven.ac.de/motivtim/Rapport128.htm
 30. Lucito, L.J. (1963). Gifted Children. In L.M. Dunn (red.), Exceptional children in the schools. New York: Holt, Rinehart ans Winston, INC.Google Scholar
 31. Lutje Spelberg, H.C. (1987). Grenzentesten. Groningen: Stichting Kinderstudies (dissertatie).Google Scholar
 32. Minnaert, A. (2005, 22 september). Leren (te) organiseren. Lezing op het congres Slim leren organiseren, Lunteren.Google Scholar
 33. Mooij, T. (2007). Ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen en schoolse kenmerken. Kind en adolescent, 28(4), 263–271.CrossRefGoogle Scholar
 34. Nelissen, J., & Span, P. (red.). (1999). Begaafde kinderen op de basisschool: suggesties voor didactisch handelen. Baarn: Bekadidact.Google Scholar
 35. Neven-Post, Y. (2006). Vroegtijdig signaleren: doen of beter laten? Pientere kleuters. Talent, 8(3), 20–22.Google Scholar
 36. Nijland-De Jong, C. (2003). Leerkrachtgedrag in beeld gebracht. Een onderzoek naar het pedagogisch handelen van leerkrachten in het speciaal onderwijs en in het basisonderwijs. Groningen: RUG, afdeling orthopedagogiek. Ongepubliceerde doctoraalscriptie.Google Scholar
 37. Oudenhoven, D. (1997). Beroeps-en opleidingsprofiel voor leraren speciaal onderwijs. Ubbergen: Uitgeverij Tandem Felix. Academisch proefschrift.Google Scholar
 38. Pasman, C. (1999). Ruimte! Informatie in kort bestek over de sociaal emotionele begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. Drachten: Pharos.Google Scholar
 39. Peters, W.A.M., Grager-Loidl, H., & Supplee, P. (2000). Underachievement in gifted children and adolescents: theory and practice. In K. Heller, F.J. Mönks, R.J. Sternberg & R.F. Subotnik (red.), International handbook of giftedness and talent (pp. 609–620). Amsterdam: Elsevier.CrossRefGoogle Scholar
 40. Ploeg, J.D. van der (1990). Gedragsproblemen. Ontwikkelingen en risico's. Rotterdam: Lemniscaat.Google Scholar
 41. Pluymakers, M. (2000). Differentiatie in soorten en maten. Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, 59(4), 16–19.Google Scholar
 42. Zanten, J. van (1999). Hoogbegaafde kinderen. Amsterdam: Uitgeverij Boom.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Els van Houten

There are no affiliations available

Personalised recommendations