Advertisement

Leren en pedagogische kwaliteit in het studiehuis

 • Pauline Schreuder
 • Greetje van der Werf
Chapter

Abstract

In dit hoofdstuk wordt gereflecteerd op de pedagogische kwaliteit in het onderwijs, in het bijzonder in het zogeheten studiehuis in de bovenbouw van havo en vwo. Kenmerkend voor het studiehuis is dat het onderwijs op een andere dan de traditionele manier georganiseerd wordt. Men spreekt in dit verband ook wel over het nieuwe leren. Het nieuwe leren is een containerbegrip dat gebruikt wordt om onderwijsideeën en -praktijken te beschrijven die vooral opvallen door de grote mate van zelfstandigheid en zelfsturing van de leerling.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Aalst, H. van (2002). Waarom toch dat nieuwe leren? KPC Info, 68, 8–9.Google Scholar
 2. Anderson, J.R. (2000). Cognitive psychology and its implications (5th edition). New York: Worth Publishing.Google Scholar
 3. Anderson, J.R., Reder, L.M., & Simon, H.A. (2000). Applications and misapplications of cognitive psychology to mathematics education. Texas Educational Review.Google Scholar
 4. Biesta, G.J.J. (2006). Beyond Learning. Democratic Education for a Human Future. Boulder & London: Paradigm Publishers.Google Scholar
 5. Bolhuis, S. (2003). Towards process-oriented teaching for self-directed life-long learning: A multidimensional perspective. Learning and Instruction, 13(3), 327–347.CrossRefGoogle Scholar
 6. Brown, J.S., Collins, A., & Deguid, P. (1989). Situated cognition and the culture of learning. Educational Researcher, 18(1), 32–42.Google Scholar
 7. Creemers, B.P.M (1994). The effective classroom. Londen: Cassell.Google Scholar
 8. Dewey, J. (1999). Ervaring en opvoeding (G. Biesta & S. Miedema, vertaling en inleiding). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghem. (Origineel gepubliceerd in 1938.)Google Scholar
 9. Gulikers, J.T.M., Bastiaens, T.J., & Martens, R.L. (2004). The surplus value of an authentic learning environment. Computers in Human Behavior, 21, 509–521.CrossRefGoogle Scholar
 10. Hamilton, D. (1990). Learning about Education. Milton Keynes/Philadelphia: Open University Press.Google Scholar
 11. Harskamp, E.G. (1988). Rekenmethoden op de proef gesteld. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 12. Imelman, J.D. (2000). Theoretische pedagogiek (2e druk). Baarn: HBuitgevers.Google Scholar
 13. Imelman, J.D. (2005). Scholenschemering. In M.L.A. Rietdijk-Helmer (red.), Steeds minder leren. De tragedie van de onderwijshervormingen. Essays uitgegeven ter gelegenheid van het vijfde lustrum van de Vereniging Vrienden van het Gymnasium (pp. 117–141). Utrecht: IJzer.Google Scholar
 14. Jonassen, D.H., & Land, S.M. (red.). (2000). Theoretical foundations of learning environments. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.Google Scholar
 15. Kanselaar, G., Jong, T. de, Andriessen, J., & Goodyear, P. (2000). New technologies. In: R.J. Simons, J. van der Linden & T. Duffy (red.), New Learning (pp. 55–81). Dordrecht: Kluwer Academic publishers.Google Scholar
 16. Klahr, D., Chen, Z., & Toth, E.E. (2001). Cognitive development and science education: Ships that pass in the night or beacons of mutual illumination? In S.M. Carver & D. Klahr (red.), Cognition and Instruction. Twenty-Five Years of Progress (pp. 75–119). Mahwah, NJ: LEA Publishers.Google Scholar
 17. Klahr, D., & Nigam, M. (2004). The equivalence of learning paths in early science instruction: effects of direct instruction and discovery learning. Psychological Science, 15, 661–667.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Kirschner, P.A., Sweller, J., & Clark, R.E. (2006). Why minimally guided instruction does not work. Educational Psychologist, 41, 75–86.CrossRefGoogle Scholar
 19. Langeveld, M.J. (1967). Scholen maken mensen. Purmerend: Muusses.Google Scholar
 20. Lave, J. (1988). Cognition in practice: Mind, mathematics, and culture in everyday life. New York: Cambridge University Press.Google Scholar
 21. Levinson, M. (1999). The demands of liberal education. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 22. Linden, J. van der, Erkens, G., Schmidt, H., & Renshaw, P. (2000). Collaborative learning. In R.J. Simons, J. van der Linden & T. Duffy (red.), New Learning (pp. 37–54). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.Google Scholar
 23. Litt, Th. (1957). Technisches denken und menschliche Bildung. Heidelberg: Quelle & Meyer.Google Scholar
 24. Lowijck, J., & Elen, J. (1993). Transitions in the theoretical foundations of instructional design. In T.M. Duffy, J. Lowijck & D.H. Jonassen (red.), Designing environments for constructive learning (pp. 213–230). New York: Springer Verlag.Google Scholar
 25. Mayer, R. (2004). Should there be a three-strikes rule against pure discovery learning? The case for guided methods of instruction. American Psychologist, 59(1), 14–19.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 26. Meijer,W.A.J., Benner, D., & Imelman, J.D. (1992). Algemene pedagogiek en culturele diversiteit. Nijkerk: Intro.Google Scholar
 27. Postma, D.W. (2001). Over de noodzaak én onwenselijkheid van een opvoeding tot ‘milieuvriendelijk’ burgerschap. In P. Smeyers & B. Levering (red.), Grondslagen van de pedagogiek. Modern en postmodern (pp. 208–227). Amsterdam: Boom.Google Scholar
 28. Roelofs, E., Linden, J. van der, & Erkens, G. (1999). Leren in dialoog. Een discussie over samenwerkend leren in onderwijs en opleiding. In J. van der Linden & E. Roelofs (red.), Leren in dialoog: Een discussie over samenwerkend leren in onderwijs en opleiding (pag. 7–34). Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 29. Schreuder, P.R. (1995). Algemene vorming in een multiculturele samenleving. Nijkerk: Intro.Google Scholar
 30. Simons, R.J., Linden, J. van der, & Duffy, T. (red.). (2000). New learning. Dordrecht: Kluwer Academic publishers.Google Scholar
 31. Slavin, R.E. (1990). Cooperative learning: Theory, research and practice. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.Google Scholar
 32. Slavin, R.E. (1995). Cooperative learning: Theory, research and practice. Second edition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.Google Scholar
 33. Slavin, R.E. (1996). Research for the future. Research on cooperative learning and achievement: what we know and what we need to know. Contemporary Educational Psychology, 21, 43–69.CrossRefGoogle Scholar
 34. Stellwag, H.W.F. (1970). De leraar in de klas. In H.W.F. Stellwag, R. Vuijk & P.C. van de Griend (red.), De leraar en zijn klas (4e druk) (pp. 52–73). Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 35. Stijnen, P.J.J. (2003). Leraar worden: ‘under construction’? Maastricht: Shaker Publishing. Oratie Open Universiteit Nederland.Google Scholar
 36. Veenman, S., Benthum, N. van, Bootsma, D., Dieren, J. van, & Kemp, N. van der (2002). Cooperative learning and teacher education. Teaching and Teacher Education, 18(1), 87–103.CrossRefGoogle Scholar
 37. Verbrugge, A. (2007). De (op)voeding van onderwijs. In H. Amsing, N. Bakker, P. Schreuder, G. Timmerman & J.J.H. Dekker (red.), Over pedagogische kwaliteit. Historische en theoretische perspectieven op goed onderwijs en goede opvoeding. (pp. 13–24). Amsterdam: SWP.Google Scholar
 38. Volman, M. (2006). Het ‘nieuwe leren’: oplossing of nieuw probleem? Pedagogiek, 26(1), 14–25.Google Scholar
 39. Vriens, L.J.A. (1995). De leraar als pedagoog. In C. Dietvorst & J.P. Verhaeghe (red.), De pedagogiek terug naar school (pp. 73–100). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 40. Wenger, E. (1998). Communities of practice: learning, meaning, and identity. Cambridge, UK: Cambridge University Press.Google Scholar
 41. Werf, M.P.C. van der (1995). Het schoolwerkplan en de pedagogische opdracht van de school. In C. Dietvorst & J.P. Verhaeghe (red.), De pedagogiek terug naar school (pp. 59–69). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 42. Werf, M.P.C. van der (2005). Leren in het studiehuis. Consumeren, construeren of engageren? Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Inaugurele rede.Google Scholar
 43. Werf, M.P.C. van der (2006). Oud of nieuw leren? Of liever gewoon léren? Pedagogische Studiën, 83(1), 74–81.Google Scholar
 44. Zaal, W. (2003). Nationale Wiskunde Dagen 2003. Verslag discussieforum over de nieuwe plannen voor de Tweede Fase.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Pauline Schreuder
 • Greetje van der Werf

There are no affiliations available

Personalised recommendations