Advertisement

Het pedagogisch quotiënt

 • Hilda Amsing
 • Henk lutje Spelberg
 • Alexander Minnaert
 • Linda Greveling

Abstract

We kennen sinds vele jaren het intelligentiequotiënt (IQ) als maat voor intelligentie. Dit is een weinig omstreden maat, omdat er in de wetenschap en praktijk veel overeenstemming bestaat over theorieën rond intelligentie. Van recentere datum is het EQ – het emotioneel quotiënt –, een begrip dat veel minder is uitgewerkt dan het IQ. En dan nu het PQ, het pedagogisch quotiënt. Het idee achter dit boek is om, vanuit verschillende invalshoeken, historische en theoretische achtergronden van en praktische kennis over, het begrip pedagogische kwaliteit te beschrijven. Dit moet leiden tot een antwoord op de vraag of het mogelijk is een index voor pedagogische kwaliteit te ontwikkelen. Genoemde invalshoeken hebben betrekking op vier domeinen: opvoeding, hulpverlening, onderwijs en educatie. Deze vier domeinen vormen de structuur van het boek. In deze vier domeinen komen verschillende perspectieven op het vraagstuk van pedagogische kwaliteit aan bod, namelijk een algemeen pedagogisch perspectief, een orthopedagogisch perspectief, een onderwijskundig perspectief en een andragogisch perspectief.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bakker, L.W.H. (2001). Pedagogische Variabelen Lijst-PVL. Groningen: Vakgroep Orthopedagogiek (Proefschrift).Google Scholar
 2. Brock, A.J.L.L. de, Vermulst, A.A., Gerris, J.R.M., & Abidin, R.R. (1992), NOSI, Nijmeegse Ouderlijke Stress Index. Experimentele versie. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 3. Buurmeijer, F.A., & Hermans, P.C. (1988) De Gezins Dimensie Schalen (GDS). In: P.M. Schoorl, A.K. de Vries & M.C. Wijnekus (red.), Gezinsonderzoek: methoden in de gezinsdiagnostiek (pp.157–168). Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.Google Scholar
 4. Dekker, J.J.H. (1992). Het gezinsportret. Over de geschiedenis van opvoeding, cultuur overdracht en identiteit. Baarn: Ambo.Google Scholar
 5. Evers, A., Vliet-Mulder, J.C. van, & Laak, J. ter (2000). Documentatie van tests en testresearch in Nederland. Deel I Testbeschrijvingen. Assen/Maastricht: Van Gorcum.Google Scholar
 6. Gehring, Th.M. (1995). GEST, Gezins Systeem Test. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 7. Imelman, J.D. (1982). Inleiding in de Pedagogiek. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 8. Jansma, J.B.M., & Coole, R.L. de (1996). GKS-II, Gezins Klimaat Schaal. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 9. Kievit, Th., Tak, J.A., & Bosch, J.D. (2002). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen (6e druk). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 10. Koot, H.M. (1997). Handleiding bij de Vragenlijst voor Gezinsproblemen. Rotterdam: Sophia Kinderziekenhuis, afdeling Kinder-en jeugdpsychiatrie.Google Scholar
 11. Kruif, R.E.L. de, Vermeer, H.J., Fukkink, R.G., Riksen-Walraven, J.M.A., Tavecchio, L.W.C., IJzendoorn, M.H. van et al. (2007). De nationale studie pedagogische kwaliteit kinderopvang. Eindrapporten 0 en 1. Amsterdam: Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek.Google Scholar
 12. Lange, A. (2001) OKIV–R, de Ouder-Kind Interactie Vragenlijst – Revised. Handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 13. Riksen-Walraven, J.M.A. (2004). Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: doelstellingen en kwaliteitscriteria. In M.H. van IJzendoorn, L.W.C. Tavecchio & J.M.A. Riksen-Walraven (red.), De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang (pp. 100–123). Amsterdam: Boom.Google Scholar
 14. Schimmel, J.J., Veerman, J.W., Vogelvang, B.O., & Baartman, H.M. (1996). De vragenlijst gezinsfunctioneren (VGF). Theoretische achtergronden, onderzoeksgegevens en gebruiksmogelijkheden. Vrije Universiteit Amsterdam: Vakgroep Pedagogiek/Peadologisch instituut, Duivendrecht.Google Scholar
 15. Scholte, E.M. (1996). De vragenlijst sociale en pedagogische situatie. Versie 4.0. Delft: Eburon.Google Scholar
 16. Vertommen, H., Kog, E., & Degroote, T. (1986). Handleiding Leuvense Gezins Vragenlijst, LGV. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 17. Vianen, R.T., Baarda, D.B., & Berge, I.J. ten (1997). Het Red-systeem. Utrecht: Vakgroep Pedagogiek.Google Scholar
 18. Wels, P.M.A. & Robbroeckx, L.M.H. (1996). NVOS, Nijmeegse Vragenlijst voor de Opvoedingssituatie. Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 19. Weterings, A.M., Pruijs, H., & Pool, W. (1993). De implementatie van het PSI; invoering van het Pedagogisch Signalerings-Instrumentarium in Gezinsvoogdij-instellingen en Adviesbureaus. Leiden: Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening (COJ).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Hilda Amsing
 • Henk lutje Spelberg
 • Alexander Minnaert
 • Linda Greveling

There are no affiliations available

Personalised recommendations