Advertisement

9 Depressief; geen zin meer in het leven

  • Jos Kooreman
  • Ella Broek

Samenvatting

Als iemand depressief is, merk je dat doordat het contact met hem of haar verandert. Iemand die depressief is, is vaak somber, heeft geen plezier meer in het contact met andere mensen en houdt sociale contacten daarom veelal af. Vrienden en familieleden die proberen tóch contact te leggen, stuiten op een muur van weerstand en negatief gedrag. ‘Er komt niets meer uit hem’, hoor je een vriend of vriendin zeggen. Het komt ook voor dat een depressief iemand zelfs vijandig overkomt.

Meer lezen?

  1. Blom, M. & Duijnstee, M. (1995). Dementie en depressie. Utrecht: NIZW. Zeer leesbaar boek, gericht op het herkennen en onderscheiden van de verschillen tussen depressie en dementie en de begeleiding van degenen die eraan lijden.Google Scholar
  2. Jonghe, F. de (1988). Omgaan met depressie, een leidraad voor patiënten en hun omgeving. Amsterdam: Sijthoff. Maakt inzichtelijk wat mensen die aan een depressie lijden doormaken en hoe de omgeving hier het beste op kan reageren.Google Scholar
  3. Kuiper, P.C. (1988). Ver heen. ’s-Gravenhage: SdU. De bekende psychiater Kuiper maakte op latere leeftijd een ernstige depressie door en legde achteraf zijn ervaringen vast.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Jos Kooreman
  • Ella Broek

There are no affiliations available

Personalised recommendations