Advertisement

4 Agressie; boosheid in gedachten, gevoelens en daden

  • Noud Engelen

Samenvatting

Agressie is een natuurlijke eigenschap van mensen en dieren, bedoeld om bedreigingen het hoofd te bieden. Elk mens heeft een bepaalde dosis agressie nodig om zich in de wereld te handhaven. Agressie wordt pas een probleem als iemand zijn agressie onvoldoende beheerst, en anderen zich erdoor bedreigd voelen. Agressie kan veroorzaakt worden door verschillende ziekten, maar komt ook vaak voort uit boosheid en woede. Die gevoelens komen niet uit het niets vallen: meestal is er een concrete gebeurtenis die ze oproept.

Meer lezen?

  1. Lorenz, K. (1993). Agressie bij mens en dier. Amsterdam: Anthos. Algemeen beschouwend boek over oorzaken en achtergronden van agressie.Google Scholar
  2. Schreurs, B. (1997). Agressie en geweld. Bussum: Coutinho. Algemeen psychologisch boek over dit thema.Google Scholar
  3. Schuur, Geuk (2002). Conflicten en agressie in de medische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Een methodische wijze van omgaan met agressie, bedoeld voor onder meer verpleegkundigen en ziekenverzorgenden.Google Scholar
  4. Stokes, G. (1996). Probleemgedrag bij demente ouderen. Deel 1: Agressie. Nijkerk: Intro. Over signalering, preventie en omgang met agressie bij dementerende ouderen.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Noud Engelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations