Advertisement

22 Curatele, mentorschap en bewind; de zaken goed regelen

  • Jenneke Lagerberg-de Koning

Samenvatting

Wanneer een oudere niet meer in staat is zijn of haar belangen zelfstandig te behartigen kan een aantal maatregelen worden genomen. De wet noemt er drie, te weten curatele, mentorschap en bewind. Deze maatregelen zijn vooral bedoeld om ouderen en zwakkeren in de samenleving te beschermen tegen anderen die misbruik van de situatie zouden kunnen maken. Van deze maatregelen is curatele de meest vergaande.

Meer lezen?

  1. Brochure Curatele, bewind en mentorschap. Den Haag: ministerie van Justitie. In deze brochure is ook een modelverzoekschrift opgenomen.Google Scholar
  2. Blankman, K. (1994). Curatele voor personen met een geestelijke stoornis en bescherming op maat. Zwolle: Tjeenk-Willink.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Jenneke Lagerberg-de Koning

There are no affiliations available

Personalised recommendations