Advertisement

21 Euthanasie: zorgvuldig wikken en wegen

  • Josephine Paulussen

Samenvatting

Ouder worden brengt uiteindelijk ook sterven met zich mee. Per jaar zijn er in Nederland ongeveer 140.000 sterfgevallen. Ongeveer 70% hiervan vindt plaats in een ziekenhuis, verzorgingshuis of verpleeghuis. Er is veel hulp van vrijwilligers nodig om iemand thuis te kunnen laten sterven. En steeds vaker komt het voor dat mensen kiezen voor euthanasie. Wat is precies euthanasie en hoe kan een mantelzorger hiermee te maken krijgen?

Meer lezen?

  1. Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Stbl. 2001, 194.Google Scholar
  2. Memorie van toelichting bij de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, Tweede Kamer 1998-1999, 26691, nr. 3.Google Scholar
  3. Commissie Aanvaardbaarheid Levensbeëindigend handelen (1997). Medisch handelen rond het levenseinde bij wilsonbekwame patiënten (hoofdstuk  7). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
  4. Leenen, H.J.J. (2000). Handboek gezondheidszorg, Rechten van mensen in de gezondheidszorg(hoofdstuk  11). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
  5. Ministerie van Justitie, ministerie van Volksgezondheid en Sport en KNMG Euthanasie. Zorgvuldigheid van begin tot einde(brochure). www.minvws.nl.
  6. Ministerie van Justitie en ministerie van Volksgezondheid en Sport. Euthanasie. De nieuwe regels in Nederland(brochure). www.minvws.nl.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Josephine Paulussen

There are no affiliations available

Personalised recommendations