Advertisement

16 Omgaan met mensen met dementie: zoveel hoofden, zoveel zinnen

  • John Ekkerink

Samenvatting

In de war zijn overkomt natuurlijk niet alleen mensen met dementie. Bijna iedereen maakt in zijn leven wel een keer mee dat hij korte of langere tijd in de war is, niet meer helder kan denken, geen keuzes kan maken of beslissingen kan nemen. Het voelt dan alsof je overspoeld wordt door enorm sterke gevoelens van onmacht, angst en wanhoop. Iedereen die zoiets wel eens heeft meegemaakt, weet hoe rusteloos je dan bent. Je kunt niet stil blijven zitten, loopt doelloos heen en weer, je bent ongedurig, je kunt je niet goed concentreren, je doet van alles tegelijk, maar maakt niets af. Omdat wij een dergelijke emotionele gemoedstoestand allemaal wel eens hebben meegemaakt, kunnen we tot op zekere hoogte ook begrijpen wat er omgaat in een dementerende die emotioneel in de war is. Hoe ga je om met iemand die verward en emotioneel is?

Meer lezen?

  1. Buijssen, H. (2004). De heldere eenvoud van dementie. Een gids voor de familie. Utrecht: Het Spectrum.Google Scholar
  2. Feil, N. (1991). Validation. Een nieuwe benadering in de omgang met gedesoriënteerde ouderen. Dwingelo: Kavanah. Een visie op het omgaan met desoriëntatie van de grondlegster van validation.Google Scholar
  3. Hoveling, P. (1995). De belevingsgerichte benadering van dementerende ouderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Sterk op de zorgpraktijk gerichte inzichten in de belevingswereld van dementerenden en de belevingsgerichte benadering in het verlengde daarvan.Google Scholar
  4. Miesen, B. (2000). Mijn leed, mijn lief. Omgaan met gevoelens, ervaringen bij dementie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Een indringend verslag van dementie in een relatie.Google Scholar
  5. Verdult, R. (1993). Dement worden: een kindertijd in beeld. Nijkerk: Intro. Een visie op de belevingswereld van dementerenden.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • John Ekkerink

There are no affiliations available

Personalised recommendations