Advertisement

13 Het delier; nevels, mist en bange dromen

  • Cees Hertogh

Samenvatting

Het belangrijkste kenmerk van een delier is dat mensen die eraan lijden afwisselend helder en verward zijn. Verder zijn zij vaak onrustig en hebben zij hallucinaties of wanen. Hun toestand is het beste te vergelijken met het meemaken van een nachtmerrie. Veel mensen die lijden aan een delier zijn erg bang, net als mensen die een nachtmerrie doormaken. Het woord nachtmerrie geeft ook goed het veranderde bewustzijn aan van mensen met een delier. De Franse schrijfster Simone de Beauvoir noemde dit heel treffend ‘de nevels in je hoofd’. In haar boek Een zachte dood beschrijft zij het ziekbed en het sterven van haar delirante moeder in een Parijs ziekenhuis. ‘Er waren nevels in haar hoofd’, schreef zij. En zo is het: iemands bewustzijn is bij een delier in nevels gehuld.

Meer lezen?

  1. Beer, M. de & Lange, J. de (1993). Depressie bij ouderen. Utrecht: NcGv. Uitgebreid onderzoek naar het voorkomen van depressie bij ouderen, de diagnostiek en de behandeling.Google Scholar
  2. Eikelenboom, P. (1994). Het delier. In: M.A.A. Derix, A. Hijdra & W.A. van Gool, Dementie, de stand van zaken(p. 98–108). Lisse: Swets & Zeitlinger, Leerboek dat vooral gewijd is aan dementie, maar waarin ook uitgebreid op het delier wordt ingegaan. Zinvol voor wie meer wil weten over de medische achtergronden van delier en over de relatie tussen delier en dementie.Google Scholar
  3. Hertogh, C.M.P.M. & Eikelenboom, P. (1995). Delier bij ouderen en DSM-IV: is er nu helderheid over verwardheid? Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 26, 51–56. Overzichtsartikel. Behandelt onder meer de problemen van het delier als klinisch syndroom.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Cees Hertogh

There are no affiliations available

Personalised recommendations