11 Huilen zonder tranen: suïcidaal gedrag bij allochtone jongeren

  • Indra Boedjarath
  • Marion Ferber

Samenvatting

Onder groepen allochtonen komt suïcidaal gedrag meer voor. Onderzoek in Den Haag heeft aangetoond dat het aantal suïcidepogingen onder 15-44-jarige allochtone meisjes en vrouwen verontrustend hoog is, met een piek in de leeftijdscategorie van 15-25-jarigen. Onderzoek onder Rotterdamse jongeren bevestigt dit beeld. Allochtone meisjes en vrouwen van wie de ouders afkomstig zijn uit Turkije, Marokko en Suriname doen vaker een poging tot zelfdoding dan van oorsprong Nederlandse meisjes en vrouwen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Indra Boedjarath
  • Marion Ferber

There are no affiliations available

Personalised recommendations