Advertisement

Begripsafbakening

  • Bert la Poutré
  • Michael Boelrijk
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

In dit hoofdstuk lichten we om te beginnen toe wat we verstaan onder de belangrijkste begrippen: bemiddeling en mediation. Wat is bemiddeling en wanneer is er sprake van mediation? Door deze begrippen af te bakenen willen we bevorderen dat er duidelijkheid bestaat over het doel en de werkwijze van deze specifieke manier van conflicthantering. Voor hulp- en dienstverleners geldt eens temeer dat duidelijkheid geboden is‚ aangezien in de opleidingskwalificaties voor verschillende beroepen wordt gesproken over bemiddeling. Daar wordt echter meestal iets anders mee bedoeld dan bemiddeling bij conflicten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Bert la Poutré
  • Michael Boelrijk

There are no affiliations available

Personalised recommendations