Advertisement

5 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van illustraties

  • Peter Nederhoed

Samenvatting

Wanneer gebruik je een illustratie? Dat is zinvol als daardoor:
  • de lezer gegevens en relaties tussen deze gegevens beter kan begrijpen, sneller kan verwerken en gemakkelijker kan onthouden;

  • de verbale beschrijving van gegevens en van de relaties tussen deze gegevens kan worden ingekort;

  • belangrijke gegevens en relaties kunnen worden geaccentueerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • Peter Nederhoed

There are no affiliations available

Personalised recommendations