Advertisement

2 Verkenning van onderzoeks- en rapporteringsterrein

  • Peter Nederhoed

Samenvatting

Veel onderzoeksteksten zijn al tot mislukken gedoemd voor er ook maar één woord op papier staat. Dat komt doordat de schrijvers ervan in een eerder stadium, bij de start van hun onderzoek, onvoldoende hebben nagedacht over de uitgangspunten ervan: wat ze, waarom, voor wie, op welke wijze willen of moeten onderzoeken (zie fig. 2.1).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • Peter Nederhoed

There are no affiliations available

Personalised recommendations