Advertisement

17 Vormgeving van de tekst

  • Peter Nederhoed

Samenvatting

Of een boodschap wel of niet aankomt, is niet alleen een kwestie van inhoud, opbouw en taalgebruik. Van niet te onderschatten belang is ook de wijze waarop de boodschap in beeld wordt gebracht, vorm wordt gegeven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • Peter Nederhoed

There are no affiliations available

Personalised recommendations