Advertisement

15 Woordgebruik

  • Peter Nederhoed

Samenvatting

Een tekst is begrijpelijker en aantrekkelijker wanneer je in je woordkeus rekening houdt met de volgende aanwijzingen over levendig, exact, bondig en eenvoudig woordgebruik. Die woordkeus is veel bepalender voor de stijl van een tekst dan de lengte en de structuur van de zinnen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • Peter Nederhoed

There are no affiliations available

Personalised recommendations