Advertisement

Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Hastens belt. ‘Zoals je weet heeft mijn man een paar maanden geleden een hartinfarct gehad. Hij is sindsdien bij de cardioloog onder controle geweest. Gelukkig gaat het goed. Hij hoeft niet bij de cardioloog terug te komen, maar de cardioloog zei dat mijn man wel onder controle moest blijven van de huisarts. Nou wil ik graag een afspraak maken om te horen wat dat precies inhoudt.’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations